Kapotsterk.nl
 

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: AARD VAN DE OVEREEENKOMST

JE HEBT MET ONS, Kapot Sterk, EEN OVEREENKOMST AFGESLOTEN. ACHTER AAN DEZE OVEREENKOMSMT STAAN WIJ DUIDELIJK VERNOEMD. VOOR HET GEMAK WORDT IN DEZE OVEREENKOMST MET ‘ONS’ EN ‘WIJ’ ZOWEL VERWEZEN NAAR Kapot Sterk. AAN HET EINDE VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN STAAN ONZE NAAM EN GEGEVENS NORMAAL VERMELD. DE AARD VAN DEZE OVEREENKOMST IS DAT JIJ ONS INHUURT VOOR HET GEVEN VAN TRAININGS- EN VOEDINGSADVIEZEN, COACHING EN BEGELEIDING.

ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID

 HET IS BIJ JE BEKEND DAT JE JE HEBT INGESCHREVEN VOOR EEN PROGRAMMA MET INSPANNENDE ACTIVITEITEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GEWICHTHEFFEN, WANDELEN, BOKSEN, ONTSPANNINGSOEFENINGEN EN HET GEBRUIK VAN DIVERSE CONDITIE EN TRAININGSAPPARATUUR EN INSTALLATIES DIE ONTWORPEN, AANGEBODEN OF AANBEVOLEN ZIJN DOOR ONS.

JE BEVESTIGT HIERBIJ DAT JE IN GOEDE LICHAMELIJKE- EN GEESTELIJKE STAAT VERKEERD EN DAT JE NIET AAN EEN AANDOENING LIJDT DIE JOUW DEELNAME AAN DIT PROGRAMMA ZOU KUNNEN BEPERKEN. Tevens is er wanneer nodig goedkeuring verleent van een behandelend arts of zorgverlener om te mogen deelnamen aan ons programma. MET HET OOG OP DEELNAME AAN HET PROGRAMMA ONTHEF JE ONS HIERBIJ VAN ALLE CLAIMS, EISEN OF VORDERINGEN UIT JOUW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA, OF UIT ELK GEBRUIK VAN DE INSTALLATIES, CONDITIE OF TRAININGSAPPARATUUR.

HET IS VOOR JOU DUIDELIJK DAT JE EVENTUEEL LETSEL KUNT OPLOPEN NAAR AANLEIDING VAN HET PROGRMMA EN ONTHEFT ONS HIERBIJ VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID (MET UITZONDERING VAN BEWUSTE ROEKELOOSHEID OF OPZET), NU EN/OF IN DE TOEKOMST. DIT HOUDT IN MEDISCHE KOSTEN, VERLOREN INKOMSTEN, PIJN EN LIJDEN DIE KUNNEN ONTSTAAN DOOR HARTINFARCTEN, SPIERVERREKKINGEN OF -SCHEURRINGEN, BREUKEN, KUITBEENBREUKEN, WARMTESTUWING, LETSEL AAN DE KNIE, ONDERRUG, SCHOUDER EN ANDERE ZIEKTEN, ONGEMAKKEN OF LETSEL, ONGEACHT DE MANIER WAAROP ZE ZIJN VEROORZAAKT, TIJDENS OF NA JOUW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA OF HET GEBRUIK VAN DE CONDITIE EN TRAININGSAPPARATUUR ONGEACHT DE FOUT.

JE HEBT ER ZELF VOOR GEKOZEN OM EVENTUEEL EEN TRAINING UIT TE LATEN VOEREN DOOR ONS. DE INTENSITEIT VAN DE TRAINING WORDT AANGEPAST IN DE LOOP VAN DE EVALUATIE. JE KAN TE ALLEN TIJDE DE TRAININGEN LATEN STOPPEN OM WAT VOOR REDEN DAN OOK. HET IS MOGELIJK DAT ER BEPAALDE VERANDERINGEN OPTREDEN TIJDENS DE TRAININGEN. DEZE OMVATTEN ABNORMALE BLOEDDRUK, OVERGEVEN, FLAUWVALLEN, ONREGELMATIG-, SNEL- OF LANGZAAM HARTRITME EN IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN, HARTAANVAL, BEROERTE OF OVERLIJDEN. JE BEGRIJPT DAT ELKE INSPANNING ZAL WORDEN GELEVERD OM DEZE RISICO’S TE MINIMALISEREN DOOR HET EVALUEREN VAN DE VOORAFGAANDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT JOUW GEZONDHEID EN FITHEID EN DOOR HET OBSERVEREN TIJDENS DE TRAININGEN.

JE BEGRIJPT DAT DE INFORMATIE DIE JE HEBT OVER JOUW GEZONDHEIDSSTATUS OF EERDERE ERVARINGEN MET ONGEWONE GEWAARWORDINGEN BIJ FYSIEKE INSPANNINGEN DE VEILIGHEID EN WAARDE VAN JOUW TRAININGEN KAN BEÏNVLOEDEN. JE ERKENT DAT HET ONMIDDELLIJK MELDEN VAN ONGEWONE GEWAARWORDINGEN TIJDENS DE TRAININGSTEST OF TRAININGEN ZELF BIJZONDER BELANGRIJK IS EN DAT JE VERANTWOORDELIJK BENT OM DERGELIJKE INFORMATIE VOLLEDIG BEKEND TE MAKEN, ONGEACHT OF DIT DOOR ONS DIE DE TEST OF TRAININGEN UITVOEREN WORDT GEVRAAGD. WIJ VERKLAREN UITERST ZORGVULDIG MET JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM TE GAAN.

ARTIKEL 3: PRIJZEN, BETALINGEN EN LIDMAATSCHAP

JE BENT ERMEE BEKEND EN STEMT ERMEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST MET ONS NIET OVERDRAAGBAAR OF TOEWIJSBAAR IS. JE ERKENT DAT ER VOORAFGAANDE BETALING IS VEREIST VOOR DEELNAME AAN DE PROGRAMMA’S EN EIGENLIJKE TRAINING. TRAININGEN EN PROGRAMMA’S DIENEN PER VOORUITBETALINGEN TE WORDEN VOLDAAN. BETALINGEN DIE ZIJN GEDAAN VOOR GELEVERDE DIENSTEN/PRODUCTEN WORDEN NIET GERESTITUEERD. JE BEGRIJPT DAT DEZE OVEREENKOMST EN DE VOORWAARDEN DIE HET BEVAT, GELDT VOOR HET AFGESPROKEN ABONNEMENT EN ELKE ANDERE AANKOOP VAN DIENSTEN IN DE TOEKOMST, TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN. IN OVERLEG MET ONS KUNNEN VOORUITBETAALDE NIET GELEVERDE TRAININGSSESSIES TERUGBETAALD WORDEN BIJ TUSSENTIJDS OPZEGGEN VAN HET TRAJECT. JE BEGRIJPT DAT WIJ HET RECHT EN DE BEVOEGDHEID HEBBEN OM HET PROGRAMMA OP ELK OGENBLIK TE BEËINDIGEN ZONDER TERUGBETALING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN/PROGRAMMA’S ALS JE HET PROGRAMMA NIET VOLGT OF JE NIET OP EEN GEPASTE MANIER GEDRAAGT.

ARTIKEL 4: ANNULERING OF TE LAAT KOMEN

JE ERKENT DAT DE AFSPRAKEN ZIJN GERESERVEERD EN DAT ANNULERINGEN 24 UUR VOORAF MOETEN WORDEN GEMELD. ANNULERINGEN VANWEGE VAKANTIE DIENEN 1 WEEK VOORAF GEMELD TE WORDEN. ANNULERINGEN MOETEN WORDEN GEMAAKT VIA EEN SCHRIFTELIJK BERICHT OF TELEFONISCH NAAR DE DESBETREFFENDE PErsoon. JE BEGRIJPT DAT JE GEEN TERUGBETALING ONTVANGT VOOR GEMISTE AFSPRAKEN. HET IS JOUW VERANTWOORDELIJKHEID OM AFSPRAKEN MET ONS BIJ TE WONEN ZOALS GEPLAND.

JE BEGRIJPT DAT DE AFSPRAKEN EXACT OP HET GEPLANDE TIJDSTIP EN PLAATS ZULLEN BEGINNEN EN EINDIGEN. JE ERKENT HIERBIJ DAT VERTRAGINGEN BIJ HET STARTEN VAN EEN GEPLANDE AFSPRAAK GEEN REDEN ZIJN OM GELEVERDE SERVICE UIT TE BREIDEN BUITEN DE RESTERENDE DUUR VAN DE GEPLANDE TIJD.


ARTIKEL 5: BIJZONDERE AFSPRAKEN

JE BEGRIJPT DAT WIJ NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR NIET BEHAALDE DOELSTELLINGEN. DE AFSPRAKEN DIE ZIJN GEMAAKT MET ONS BETREFFENDE VOEDINGS- EN TRAININGSADVIEZEN, ZIJN OM VETVERLIES EN/OF SPIEROPBOUW EN/OF UW LICHAMELIJKE GEZONDHEID TE VERBETEREN. MOCHT HET GEWENSTE RESULTAAT NIET BEHAALD WORDEN DAN BLIJF JIJ VERANTWOORDELIJK VOOR DE EIGEN BEHAALDE RESULTATEN. WIJ KUNNEN PRECIES VERTELLEN HOE HET ZOU MOETEN, MAAR JIJ BENT UITEINDELIJK DEGENE DIE HET WEL OF NIET OPVOLGT.Tel.: +31 6 39845141
E-Mail: wouter@kapotsterk.nl